Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ
1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
Şirketimiz Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Bilgilendirme ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.
2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Müşterilere ait kişisel veriler, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.josera.com.tr  adresinde yer alan Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.
3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.ye ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, https://www.josera.com.tr’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Müşterilere ait kişisel veriler, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.’nin ve Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.’nin kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Bilgilendirme ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.josera.com.tr adresinde yer alan Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Mas Pet Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Ltd.Şti.’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.